ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร

 

รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชร (diamond like carbon) และฟิล์มเพชรแบบผลึกนาโน (nanocrystalline diamond) โดยมีระบบที่ใช้ในการสังเคราะห์ฟิล์มคือระบบตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (radio frequency plasma enhanced chemical vapor deposition) และระบบตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยไส้ความร้อน (hot filament chemical vapor deposition ) ตามลำดับ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวได้ประจำอยู่ที่ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ของแข็ง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ซึ่งในห้องปฏิบัติการสามารถประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดนี้ได้ประสิทธิภาพมากสุดถึง 12% โดยประมาณ และมีประสบการณ์ในงานวิจัยในทุกแขนงดังกล่าวข้างต้นนับสิบปี

หัวข้อวิจัย