26 กค. 2557 - ทำบุญตึกฟิสิกส์

26 กค. 2557 -  ทำบุญตึกฟิสิกส์