ภาคฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ที่ได้รับทุน NEWTON ADVANCED FELLOWSHIP จาก ROYAL SOCIETY ประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี

ภาคฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ที่ได้รับทุน NEWTON ADVANCED FELLOWSHIP จาก ROYAL SOCIETY ประเทศอังกฤษ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี

รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร ได้รับทุน Newton Advanced Fellowship จาก Royal Society ประเทศอังกฤษ ร่วมกับ สกว. ประเทศไทย ในโครงการวิจัยเรื่อง "Fabrication, Characteristics and Properties of Magneto-Responsive Hybrid Materials Based on Bacterial Cellulose"  เป็นระยะเวลา 2 ปี (ต.ค. 59 - ต.ค. 61)  โครงการนี้เป็นการร่วมวิจัยกับ Professor Stephen Eichhorn University of Exeter ประเทศอังกฤษ เป็นการสังเคราะห์และศึกษาสมบัติพิเศษขั้นสูงของเส้นใยนาโนที่ได้จากแบคทีเรียผสมกับอนุภาคแม่เหล็กนาโน  โครงการดังกล่าว  มีทุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาปริญญาเอก 1 ทุน นักศึกษาปริญญาโท 1 ทุน  และทุนผู้ช่วยวิจัย Full time (วุฒิ ป.โท) 1 ทุน   นักศึกษาและผู้ช่วยวิจัยในโครงการ มีโอกาสได้ไปทำวิจัยระยะสั้นที่ประเทศอังกฤษ  สนใจติดต่อสอบถามและส่งประวัติมาได้ที่  รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร  อีเมล: psupree@kku.ac.th