คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559

คณะวิทยาศาสตร์ มข. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2559
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ผู้ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร      ภาควิชาฟิสิกส์
     ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์  (ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559)

2. อ.ดร.สุวัตร นานันท์             ภาควิชาเคมี
     ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559)

3. อ.ดร.พิทยากรณ์ น้อยทรง    ภาควิชาเคมี
     ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   (ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2559)

4. อ.ดร.พาวินี กลางท่าใค่     ภาควิชาฟิสิกส์   
     ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559)