คณะวิทยาศาสตร์ มข ขอแนะนำ อาจารย์เยาวพา โฮโวล์ด อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ มข ขอแนะนำ อาจารย์เยาวพา โฮโวล์ด อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับ อาจารย์เยาวพา โฮโวล์ด ในโอกาสรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559

ประวัติการศึกษา อาจารย์เยาวพา   โฮโวล์ด  
            สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขา วิทยาศาสตร์ (เคมี)  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
            สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  จาก วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
            สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Polymer nanocomposite for fuel cell  จากTechnische Universitat Hamburg (TUHH)  ประเทศเยอรมันนี