ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข.
1.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 66/2559 เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต
2.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 67/2559 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
3.ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

1.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 66/2559 เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฏีบัณฑิต

2.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 67/2559 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต

3.ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

****น้องๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ ด้านล่างนี้*****

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B0Az84qvo2KROHJnd0xCSEhvM2M