30 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2559 ศึกษาดูงานภายใต้ "โครงการ ready to work "

30 พ.ค. - 2 มิ.ย.  2559 ศึกษาดูงานภายใต้