1). ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics I)

    - เวกเตอร์  

    - การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ

    - การเคลื่อนที่ใน 2 มิติ

    - แรงเเละการเคลื่อนที่

    - การเคลื่อนที่แบบวงกลม

    - โมเมนตัมเชิงเส้นเเละการชน 1

    - โมเมนตัมเชิงเส้นเเละการชน 2 (การชนเเบบ 2 มิติ)

    - งานเเละพลังงาน 

    - การเคลื่อนที่ของวัตถุเเข็งเเกร็ง 1  เเละ 2

    - การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต

    - กลศาสตร์ของไหล

    - 6 การเคลื่อนที่ของวัตถุเเข็งเเกร็ง

    - 7 กลศาสาตร์ของไหล

 

  • เอกสารประกอบการเรียนการสอน เทอร์โมไดนามิกส์ 1

   - เอกสารประกอบการสอน ที่ 1

   - เอกสารประกอบการสอน ที่ 2

   - เอกสารประกอบการสอน ที่ 3

 

                                    ข้อสอบฟิสิกส์ เก่า เทอม 1 และ 2

      ปี พ.ศ

ข้อสอบเก่า

          2016

เทอม 1

 

เทอม 2

          2015

เทอม 1

 

เทอม 2

          2014

เทอม 1

 

เทอม 2

          2013

เทอม 1

 

ทอม 2