หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
Download

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Materials Science and Nanotechnology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)

วท.บ. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Materials Science and Nanotechnology)

B.Sc. (Materials Science and Nanotechnology)

3. ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

4. สังกัดคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา

ฟิสิกส์

6. วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งขั้นตอนกระบวนการการทำวิจัยขั้นพื้นฐานที่เป็นสากลซึ่งสามารถนำและเชื่อมโยงไปสู่การวิจัยขั้นสูงและการทำงานในภาคอุตสาหกรรม

2. มีทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การบูรณาการความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

3. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

7. กำหนดการเปิดสอน

เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

8. สถานะหลักสูตร

เปิด

 

9. อาจารย์

9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

2. ดร.สุภาสินี ซีท

3. ดร.อภิโชค ตั้งตระการ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ผศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

2. ดร.พิมสิรี สุวรรณะ

3. ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

4. ดร.สุภาสินี ซีท

5. ดร.อภิโชค ตั้งตระการ

 

9.3 อาจารย์ผู้สอน

1. รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง

2. รศ.ดร.จินดา เข็มประสิทธิ์

3. รศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์

4. ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์

5. ผศ.ดร.นิธิมา เคารพาพงศ์

6. ผศ.ดร.ปวีณา ฆารไสว

7. ผศ.ดร.สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์

8. ผศ.ดร.สินีนาฏ ศิริ

9. ผศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

10. ผศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

11. อ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ

12. อ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง

13. อ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

14. อ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

15. อ.ดร.พิมสิรี สุวรรณะ

16. อ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล

17. อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ

18. อ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง

19. อ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

20. อ.ดร.สุภาสินี ซีท

21. อ.ดร.อภิโชค ตั้งตระการ

22. อ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ

Download เพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
Download

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Materials Science and Nanotechnology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)

วท.ม. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Materials Science and Nanotechnology)

M.Sc. (Materials Science and Nanotechnology)

3. ระดับการศึกษา

ปริญญาโท

4. สังกัดคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา

ฟิสิกส์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโน

6. วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 • มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมที่จะนำไปประยุกต์หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาการทำงานได้
 • มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
 • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7. กำหนดการเปิดสอน

เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

8. สถานะหลักสูตร

เปิด

 

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิจัยในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 2. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ และฝ่ายวิจัยของโรงงานผู้ประกอบการ

10. อาจารย์

10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 1. ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง
 2. อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ 
 3. อ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง

10.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

 1. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
 2. ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง
 3. อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ
 4. อ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง
 5. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ

 10.3 อาจารย์ผู้สอน

 1. รศ.ดร.วิทยา   อมรกิจบำรุง
 2. ผศ.ดร.ศรีประจักร์  ครองสุข
 3. รศ.ดร.เอกพรรณ  สวัสดิ์ซิตัง
 4. อ.ดร.ธีระพงษ์  พวงมะลิ
 5. ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง
 6. อ.ดร.ประสิทธิ์  ทองใบ
 7. อ.ดร.พรจักร  ศรีพัชราวุธ
 8. อ.ดร.พิมสิรี  สุวรรณะ
 9. อ.ดร.ไพโรจน์  มูลตระกูล
 10. อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ
 11. อ.ดร.สมัคร์  พิมานแพง
 12. อ.ดร.สุปรีดิ์  พินิจสุนทร
 13. อ.ดร.สุภาสินี  ซีท
 14. อ.ดร.อภิโชค  ตั้งตระการ
 15. อ.ดร.อภิวัฒน์  ชมภูสอ 

 

 

 

Download เพิ่มเติม

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
Download

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Materials Science and Nanotechnology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)

ปร.ด. (วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Materials Science and Nanotechnology)

Ph.D. (Materials Science and Nanotechnology)

3. ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก

4. สังกัดคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา

ฟิสิกส์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโน

6. วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีวัตถุประสงค์คือ

 1. ผลิตนักวัสดุศาสตร์ที่มีความสามารถสูงทางการวิจัย และมีความสามารถหลากหลายตามความต้องการในสายงานระดับต่างๆของประเทศ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถทำงานเดี่ยวและงานกลุ่มได้ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี มีจรรยาบรรณและคุณธรรมของนักวิจัย และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

 2. สร้างผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประเทศและระดับสากล

 3. มีทักษะความสามารถในการบูรณาการความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี

7. กำหนดการเปิดสอน

เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

8. สถานะหลักสูตร

เปิด

9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิจัยในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 2. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆเช่น สถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัย

 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยของบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

 4. เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่ใช้ความรู้ทางวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นในหน่วยงานกรม วิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

10. อาจารย์

10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง

อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ

อ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง

10.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง

อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ

อ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง

อ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ

10.3 อาจารย์ผู้สอน

รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง

ผศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

อ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ

ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง

อ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

อ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

อ.ดร.พิมสิรี สุวรรณะ

อ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล

อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ

อ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง

อ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

อ.ดร.สุภาสินี ซีท

อ.ดร.อภิโชค ตั้งตระการ

อ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ

Download เพิ่มเติม