หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
Download

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Physics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.บ. (ฟิสิกส์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Science (Physics)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.Sc. (Physics)

3. ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี

4. สังกัดคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา

ฟิสิกส์

6. วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาฟิสิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ในการแก้ปัญหาการทำงานได้

(3) มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7. กำหนดการเปิดสอน

เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

8. สถานะหลักสูตร

เปิด

9. อาจารย์

9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ผศ.ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

2. ผศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

3. ผศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. ผศ.ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

2. ผศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

3. ผศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

4. ผศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล

5. อ.ดร.สุจิตตรา แดงสกุล

 

9.3 อาจารย์ผู้สอน

1. รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง

2. รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี

3. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

4. ผศ.ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

5. ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

6. ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์

7. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

8. ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง

9. ผศ.นาท เสาวดี

10. ผศ.ดร.ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ

11. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

12. ผศ.ดร.พัฒนา ภู่วนิชย์

13. ผศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล

14. ผศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

15. ผศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

16. ผศ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง

17. ผศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

18. ผศ.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

19. ผศ.ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

20. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ

21. อ.ดร.กิติยานี อาษานอก

22. อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ

23. อ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ

24. อ.ดร.ประเสริฐ แข่งขัน

25. อ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่

26. อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ

27. อ.ศิริธร บุราณุรักษ์

28. อ.ดร.สมพร ขันเงิน

29. อ.ดร.สุจิตตรา แดงสกุล

30. อ.ดร.อภิโชค ตั้งตระการ

31. อ.ดร.พิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก

 

Download เพิ่มเติม

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
Download

 1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

  ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Physics

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย): วท.ม. (ฟิสิกส์)

  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Master of Science (Physics)

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): M.Sc. (Physics)

 3. ระดับการศึกษา

  ปริญญาโท

   

 4. สังกัดคณะ

  คณะวิทยาศาสตร์

   

 5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา

  ฟิสิกส์

   

 6. วัตถุประสงค์

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

   

  1.มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมที่จะนำไปประยุกต์หรือศึกษาต่อในสาขาวิชาฟิสิกส์ได้เป็นอย่างดี
  2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาฟิสิกส์ในการแก้ปัญหาการทำงานได้
  3.มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่
  4.มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ มีความรับผิดชอบ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม ที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

   

 7. กำหนดการเปิดสอน 

  เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

 8. สถานะหลักสูตร

  เปิด

 9. อาจารย์

  9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

  1. รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
  2. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
  3. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

  9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
  2. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
  3. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ
  4. อ.ดร.กิติยานี อาษานอก
  5. อ.ดร.พิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก

  9.3 อาจารย์ผู้สอน

  1. รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง

  2. รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี

  3. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

  4. ผศ.ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

  5. ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

  6. ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์

  7. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

  8. ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง

  9. ผศ.นาท เสาวดี

  10. ผศ.ดร.ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ

  11. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

  12. ผศ.ดร.พัฒนา ภู่วนิชย์

  13. ผศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล

  14. ผศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

  15. ผศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

  16. ผศ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง

  17. ผศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

  18. ผศ.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

  19. ผศ.ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

  20. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ

  21. อ.ดร.กิติยานี อาษานอก

  22. อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ

  23. อ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ

  24. อ.ดร.ประเสริฐ แข่งขัน

  25. อ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่

  26. อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ

  27. อ.ศิริธร บุราณุรักษ์

  28. อ.ดร.สมพร ขันเงิน

  29. อ.ดร.สุจิตตรา แดงสกุล

  30. อ.ดร.อภิโชค ตั้งตระการ

  31. อ.ดร.พิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก

Download ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
Download

1. หลักสูตร

ภาษาไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

ภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy Program in Physics

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (ฟิสิกส์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Physics)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Physics)

 

3. ระดับการศึกษา

ปริญญาเอก

 

4. สังกัดคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

 

5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา

ฟิสิกส์

 

6. วัตถุประสงค์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีวัตถุประสงค์คือ

- ผลิตนักฟิสิกส์ที่มีความสามารถสูงทางการวิจัย และมีความสามารถหลากหลายตาม ความต้องการในสายงานระดับต่างๆของประเทศ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถทำงานเดี่ยวและงานกลุ่มได้ มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี มีจรรยาบรรณและคุณธรรมของ นักวิจัย และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

- สร้างผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีเพื่อความก้าวหน้าทาง วิทยาการที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน ระดับประเทศและระดับสากล

 

7. กำหนดการเปิดสอน

เปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

 

8. สถานะหลักสูตร

เปิด

 

 

9. อาจารย์

9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
2. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
3. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร

1. รศ.ดร.วิทยา อมรกิจบำรุง
2. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง
3. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ
4. อ.ดร.กิติยานี อาษานอก
5. อ.ดร.พิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก

9.3 อาจารย์ผู้สอน

1. รศ.ดร. วิทยา อมรกิจบำรุง

2. รศ.ดร.วิวัธน์ ยังดี

3. รศ.ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก

4. รศ.ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง

5. ผศ.ดร.ชัยพจน์ มุทาพร

6. ผศ.ดร.ธนูสิทธิ์ บุรินทร์ประโคน

7. ผศ.ดร.ธีรยุทธ ชาญนุวงศ์

8. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ คำวรรณะ

9. ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง

10. ผศ.นาท เสาวดี

11. ผศ.ดร.ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ

12. ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ทองใบ

13. ผศ.ดร.พัฒนา ภู่วนิชย์

14. ผศ.ดร.ไพโรจน์ มูลตระกูล

15. ผศ.ดร.พรจักร ศรีพัชราวุธ

16. ผศ.ดร.ศรีประจักร์ ครองสุข

17. ผศ.ดร.สมัคร์ พิมานแพง

18. ผศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

19. ผศ.อนุสรณ์ ศรีธีระวิโรจน์

20. ผศ.ดร.อรรุจี เหมือนวงศ์

21. ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ชมภูสอ

22. อ.ดร.กิติยานี อาษานอก

23. อ.ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ

24. อ.ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ

25. อ.ดร.ประเสริฐ แข่งขัน

26. อ.ดร.พาวินี กลางท่าไค่

27. อ.ดร.วิยะดา หาญชนะ

28. อ.ศิริธร บุราณุรักษ์

29. อ.ดร.สมพร ขันเงิน

30. อ.ดร.สุจิตตรา แดงสกุล

31. อ.ดร.อภิโชค ตั้งตระการ

32. อ.ดร.พิมปุณยวัจน์ ทุมเมืองปัก

Download ข้อมูลเพิ่มเติม